iNT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กับนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ได้รับเกรียติจาก ดร. กันย์ กังวานสายชล CEO& CO Founder บริษัท อัลจีบา จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ Design Thinking Business Model Canvas และ Pitching Techniques

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ได้รับเกรียติจาก ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจทัลเริ่มต้น เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ร่วมตัดสินในช่วง Pitching

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม  1Q สมาชิกทีม นางสาวชาลิสา วงศ์เคี่ยม และนางสาวจิตรลดา อัคราช
ผลงานการพัฒนาตู้เย็นอัจฉริยะที่จะช่วยลด Food Waste จากอาหารเหลือทิ้งในตู้เย็น

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUKA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กับนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้รับเกรียติจาก ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจทัลเริ่มต้น และ ดร. กันย์ กังวานสายชล CEO& CO Founder บริษัท อัลจีบา จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ Design Thinking Business Model Canvas และ Pitching Techniques

โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม  1Q สมาชิกทีม นางสาวชาลิสา วงศ์เคี่ยม และนางสาวจิตรลดา อัคราช
ผลงานการพัฒนาตู้เย็นอัจฉริยะที่จะช่วยลด Food Waste จากอาหารเหลือทิ้งในตู้เย็น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม เทพZA 007 สมาชิกทีม นายนายตฤณภัท ตรุเจตนารมณ์ นางสาวณัฐนันท์ เลิศจงพิทักษ์ นายพชร ศรีบุญเรือง นางสาวมุนินทร์ แซ่จิว และนายพชรกร แสงอรุณ
ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based จาก Microprotein สำหรับคนรักสุขภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 4 ตา สมาชิกทีม นางสาวบุศราภา ภู่แก้ว และศุภกร สุขดิบ
ผลงานการพัฒนา Application Builder Budder เพื่อใช้ในการ Match กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างหรือปรับปรุงบ้านกับกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050