iNT จัดกิจกรรม “1st Meet iNT Accelerate” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับ Venture Builder ทางด้าน Food Tech

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม "1st Meet iNT Accelerate" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม iNT Accelerate  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คุณ Lum Yi Chyi CEO, Origgin Thailand ได้ให้เกียรติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับ Venture Builder ทางด้าน Food Tech ภายในงาน 1st Meet iNT Accelerate

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม "1st Meet iNT Accelerate" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวบรรยาย แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Mahidol Entre Club : Food Technopolis ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม “1st Meet iNT Accelerate” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม iNT Accelerate รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวบรรยาย แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Mahidol Entre Club : Food Technopolis ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับ Venture Builder ทางด้าน Food Tech โดยได้รับเกียรติจากคุณ Lum Yi Chyi CEO, Origgin Thailand คุณภูสิทธิ จิตต์จารึก Venture Creator, Origgin Thailand และ คุณ Clarence Tan Managing Partne, Origgin Thailand มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แชร์ประสบการณ์กับนักวิจัยทางด้าน Food Technology

สำหรับโปรแกรม iNT Accelerate จะเป็นการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Technology) ผ่านกระบวนเร่งสปีดที่เรียกว่า Acceleration Program ในการบ่มเพาะ สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050