ม.มหิดล นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด
แข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการใน
โครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024)

ม.มหิดล นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx
2024) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ที่จัดขั้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ผลงาน PiLeaf EcoLeather โดย รศ. ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์

ผลงาน Patella Fracture Model for Tension Band Wiring Procedure และ ผลงาน Surgical training program of internal fixation using virtual reality โดย รศ. นพ. ดิเรก ตันติเกตุ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน Disaster Drinking Water Treatment Unit โดย รศ. ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล และคณะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลงาน BART LAB AI-Elderly Supporting Robot in Sit-to-Stand and Walk Applications และ ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Wheelchair Stair Climbing โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน VR-Shot System for Reducing Anxiety in Pediatric Patients During Medical Procedures โดย ผศ.พญ. พรชนก วันทนากร ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ และคณะ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงาน A reagent kits and method for detecting malaria dormant
stage and/or pyknotic stage in the sample analyzing โดย รศ.ดร.เกษม กุลแก้ว

ผลงาน Predictive algotithms for spinal metastasis patients who underwent surgery โดย รศ. นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน Medical food products for patients with diabetes mellitus use milk and rice โดย ผศ. ดร. สุภัทร์ ไชยกุล และคณะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ม.มหิดล นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ที่จัดขั้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ที่จัดขั้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้

ผลงาน BART LAB AI-Elderly Supporting Robot in Sit-to-Stand and Walk Applications และ ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Wheelchair Stair Climbing โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน VR-Shot System for Reducing Anxiety in Pediatric Patients During Medical Procedures โดย ผศ.พญ. พรชนก วันทนากร ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ และคณะ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงาน Predictive algotithms for spinal metastasis patients who underwent surgery โดย รศ. นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน Disaster Drinking Water Treatment Unit โดย รศ. ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล และคณะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลงาน Patella Fracture Model for Tension Band Wiring Procedure และ ผลงาน Surgical training program of internal fixation using virtual reality โดย รศ. นพ. ดิเรก ตันติเกตุ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน Medical food products for patients with diabetes mellitus use milk and rice โดย ผศ. ดร. สุภัทร์ ไชยกุล และคณะ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลงาน Reagents and method to identify dormant and dead Plasmodium falciparum in human blood โดย รศ. ดร. เกษม กุลแก้ว ดร. พรธิดา ครบพรชัย และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน PiLeaf EcoLeather โดย รศ. ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์

ผลงาน The formulation and production process for nutrient rich instant noodle fortified with shrimp shells โดย อ.ดร.ดลพร แซ่แต้ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน A reagent kits and method for detecting malaria dormant stage and/or pyknotic stage in the sample analyzing โดย รศ.ดร.เกษม กุลแก้ว และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน Six-blade verticle take-off and landing unmanned aerial vehicle, 4G/5G system automatic mixing tank for spraying orchard growth promoter growth โดย อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ และคณะ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์ และสำหรับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 100 – 103 โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการหน่วยงานในเครือข่ายในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (IPITEx 2024) และการจัดตลาดสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050