ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ
‘เส้นทางการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม’

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ ‘เส้นทางการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม’ ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  Innogineer Studio ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ ‘เส้นทางการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม’ ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Innogineer Studio ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ ศูนย์กิจการสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ‘เส้นทางการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม’ ที่จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Innogineer Studio ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050