พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน 
“ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี”

ภาพถ่ายรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด  และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คู่กับผลงานชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี ภายในพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี”

พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัดณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วันที่ 23 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟี” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

โดยผลงานชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟีเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดขึ้นและพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซียร่า ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยเมลิออยโดสิส

ซึ่งการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล
สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคธุรกิจเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Licensing พร้อมยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยมุ่งส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050