พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

“Next Gen of Health Innovators ปลุกพลังนวัตกรสุขภาพมาเพิ่มผลิตภาพธุรกิจฐานนวัตกรรม” แนะนำหลักสูตร Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business เพื่อธุรกิจด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยการเสวนา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาและแนะนำหลักสูตร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และงานเสวนา หัวข้อ “Next Gen of Health Innovators ปลุกพลังนวัตกรสุขภาพมาเพิ่มผลิตภาพธุรกิจฐานนวัตกรรม”

วันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “Next Gen of Health Innovators ปลุกพลังนวัตกรสุขภาพมาเพิ่มผลิตภาพธุรกิจฐานนวัตกรรม” แนะนำหลักสูตร Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business เพื่อธุรกิจด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยการเสวนา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาและแนะนำหลักสูตร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับหลักสูตร “Micro Ph.D. Program in Innovative Healthcare Business” เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จากความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรโดย มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่สร้างขึ้นเพื่อผลักดันการเพิ่มนวัตกรสุขภาพรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การค้นคว้าวิจัย และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึก สามารถนำงานวิจัยหรือโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/บริการด้านสุขภาพและเครื่องมือแพทย์มาพัฒนาไปสู่การออกแบบธุรกิจให้ออกสู่ตลาดได้สำเร็จ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050