Mahidol TED Youth Startup 2024

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ในหน่วยงานที่ได้รับเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น
“เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)” จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะทำหน้าที่ในการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (Startup) ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าร่วมโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP)
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Mahidol TED Youth Startup 2024”

โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Click!!!