โครงการกองทุนพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อไปสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 10,000 – 200,000 บาท “โครงการกองทุนพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อไปสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ค่าจ้างทดสอบ (Proof of Concept) ค่าวัสดุ ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ค่าจัดทำแผนธุรกิจ/การตลาด

คุณสมบัติ

  • ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหรือได้รับหนังสือเชิญชวน หรือหนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีความต้องการจะพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการจัดตั้งบริษัท (Spin Off Company)
  • ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ที่เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะต่าง ๆ หรือมีความร่วมมือกับภาคเอกชน

วิธีการสมัครขอรับทุน

  • ผู้สมัครจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : คลิก!!!