การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นโดย งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส่วนงานเข้าร่วม “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ที่จัดขึ้นโดย งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กำกับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรร มาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำข้อมูล Feedback มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050