สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
จัดกิจกรรมแข่งขัน Pitching Day
ในโครงการ SDGs with Engineering Simulation :
CFD Simulation for Green Urban Development

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์
รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน
วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC – Magnolia Quality Development
Corporation Limited) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.เจษฎาภรณ์ ปรินดำกล อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเจตสุภา โปรณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แคดเฟ็ม จำกัด
มาเป็นกรรมการตัดสินมอบรางวัลให้เข้ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day
ในโครงการSDGs with Engineering Simulation : CFD Simulation for Green Urban Development ณ
อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมแข่งขัน Pitching Day ในโครงการSDGs with Engineering Simulation : CFD Simulation for Green Urban Development ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมแข่งขัน Pitching Day ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการSDGs with Engineering Simulation : CFD Simulation for Green Urban Development ได้นำเสนอไอเดียการประเมินการไหลของแรงลมที่ส่งผลกระทบต่ออาคาร รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการออกแบบพื้นที่สีเขียวด้วย CFD Simulation ณ อาคาร MaSHARES Co- Working & Maker Space โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC – Magnolia Quality Development Corporation Limited) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.เจษฎาภรณ์ ปรินดำกล อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเจตสุภา โปรณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แคดเฟ็ม จำกัด มาเป็นกรรมการตัดสินมอบรางวัลให้เข้ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050