สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล InvestHK บริษัท SEABridge และ SPACE-F จัดกิจกรรม
‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA & Hong Kong’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ InvestHK บริษัท SEABridge และ SPACE- F จัดกิจกรรม ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA Hong Kong’

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA Hong Kong’

ภาพถ่ายรวมระหว่างงานงาน  ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA Hong Kong’

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เสวนากับแขกภายในงาน  ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA Hong Kong’

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ InvestHK บริษัท SEABridge และ SPACE- F จัดกิจกรรม ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA Hong Kong’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล InvestHK บริษัท SEABridge และ SPACE-F จัดกิจกรรม ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA & Hong Kong’ ส่งเสริมการสร้างโอกาสในการขยายตลาดและจัดตั้งบริษัทที่ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ InvestHK บริษัท SEABridge และ SPACE- F จัดกิจกรรม ‘Building to Scale: Exploring New Opportunities in SEA & Hong Kong’ โดยมี Deep Tech Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 10 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสในการขยายตลาดและจัดตั้งบริษัทที่ฮ่องกง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050