สารผสมสำหรับการผลิตไฮเทน พลังงานทางเลือก

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            แหล่งพลังงานทดแทนอย่าง ไฮเทน เป็นแก๊สที่มีส่วนประกอบหลักคือ แก๊สมีเทน แก๊สไฮโดรเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนสูง สามารถนำมาใช้แทนแก๊สโซลีน และน้ำมันดีเซล ซึ่งไฮเทนสามารถผลิตได้ 2 กระบวนการคือ 1)ผลิตจากแหล่งธรรมชาติ และ 2)กระบวนการทางชีวภาพ

            ในการผลิตไฮเทนด้วยกระบวนการทางชีวภาพนั้นเป็นกระบวนการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจน และผลิตมีเทน ซึ่งการผลิตสารดังกล่าวโดยทั่วไปสามารถใช้สารเคมีเป็นสารที่ใช้ในการหมัก แต่สารผสมตามการประดิษฐ์นี้สามารถนำเอาวัสดุที่เหลือจากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นสารผสมที่ใช้สำหรับหมักได้ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและอาจสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฮเทนด้วย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

การใช้สารผสมตามการประดิษฐ์นี้สามารถลดต้นทุนสารเคมีได้มากกว่าการผลิตไฮเทนด้วยสารผสมแบบอื่น

การใช้สารผสมตามการประดิษฐ์นี้ได้ผลการผลิตไฮโดรเจนที่สูงกว่า

เป็นการนำสารเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอย่างเถ้าลอยซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดมาใช้เป็นส่วนประกอบทำให้สามารถลดต้นทุน

ผู้สร้างผลงาน

ผศ. ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu