กระบวนการผลิตเยื่อใยสั้นขนาดเล็กจากใบสับปะรด

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ปัจจุบันวัสดุทดแทนทางการเกษตรและชีวมวลได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาวัสดุให้สามารถใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้อยู่เดิมได้ เส้นใยธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีปริมาณมาก สามารถหาได้จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด ทั้งในรูปแบบเมล็ด ใบ เปลือก และลำต้น ทั้งแบบที่ปลูกขึ้นมาเพื่อเอาเส้นใยโดยเฉพาะ หรือจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร  เส้นใยธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นตัวเสริมแรงทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ในพลาสติกและคอนกรีต ใช้เป็นฉนวนกันเสียง ฉนวนกันความร้อน ใช้เป็นตัวดูดซับคราบน้ำมันหรือเป็นตัวดูดซับโลหะหนักได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

กระบวนการใหม่นี้เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการผลิต สามารถดำเนินการได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ใช้ความดัน

เส้นใยที่ได้มีขนาดเล็กและมีความสม่ำเสมอโดยใช้สารเคมี และเครื่องมือที่มีความซับซ้อนน้อย

สามารถนำไปขยายกำลังผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu