กิจกรรม Mahidol ARI Tech Open House

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายภาพร่วมกับ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ภายในงาน ‘Mahidol ARI Tech Open House’ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ‘Mahidol ARI Tech Open House’ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

นวัตกรรมแขนกลผสมยาทางการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์นำทีมโดยอาจารย์ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ ภายในงาน ‘Mahidol ARI Tech Open House’ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

การเสวนาในหัวข้อ ‘Mahidol กับ นวัตกรรมด้าน ARI TECH’ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรงธรรม ทองดี จากภาควิชารังสีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร นวัตกรรมแขนกลผสมยาทางการแพทย์ภายในงาน ‘Mahidol ARI Tech Open House’ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม ‘Mahidol ARI Tech Open House’ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม ‘Mahidol ARI Tech Open House’ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH TECH ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมไปถึงเพิ่มโอมกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ รวมไปถึงแนวทางการขอทุนในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ARI TECH โดยกลไกการสนับสนุน (Mechanisms) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ หัวข้อ ‘Transforming research into innovation and Sustainable Impact’ ได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นวิทยากร หัวข้อ ‘การรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้านนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาธุรกิจ ARI TECH’ ได้รับเกียรติจาก คุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มาเป็นวิทยากร

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ‘การแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในธุรกิจสาขา ARI TECH’ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจสาขา ARI TECH และเคยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จาก PERCEPTRA บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด และบริษัท ไอริสซาร์ จำกัด การเสวนาในหัวข้อ ‘Mahidol กับ นวัตกรรมด้าน ARI TECH’ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรงธรรม ทองดี จากภาควิชารังสีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050