พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน
“สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม”
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด

พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ร่วมลงนามสัญญา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นสักขีพยานในการลงนาม

 ผศ.ดร.ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา อธิบายสรราพคุณของสารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม ภายในพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ณ  อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตัวอย่างผลงานผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม”

ภาพถ่ายรวมภายในพิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงาน “สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็ม เคมิ จำกัด ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผลงานวิจัย สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม เป็นผลงานที่เกิดจากการคิดขึ้นและพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา จริยาบูรณ์ และคณะ

ซึ่งการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิวพาณิชย์และภาคธุรกิจเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Licensing รวมไถึงการสร้าง Entrepreneur Ecosystem ในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิด Startup และ Spinoff ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ในอนาคตต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050