iNT ร่วมประชุมกับบริษัทสตาร์ทอัพ MUI Robotics เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสตาร์ทอัพในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมประชุมกับบริษัทสตาร์ทอัพ MUI Robotics เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสตาร์ทอัพในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมประชุมกับบริษัทสตาร์ทอัพ MUI Robotics เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสตาร์ทอัพในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมประชุมกับบริษัทสตาร์ทอัพ MUI Robotics เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันสตาร์ทอัพในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

โดยสตาร์ทอัพ MUI Robotics เป็นหนี่งในสตาร์ทอัพที่ได้รับการบ่มเพาะโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ภายใต้โครงการ Mahidol Incubation Program ซึ่งจดทะเบียนบริษัทในนามบริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางด้านประสาทสัมผัสประดิษฐ์ของหุ่นยนต์ (Artificial Senses for Robots) เพื่อวิเคราะห์และทดสอบกลิ่นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050