อุปกรณ์ทำความเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว

รายละเอียดผลงาน

การขนส่งวัคซีนในปัจจุบันใช้รถที่ควบคุมอุณหภูมิ หรือบรรจุวัคซีนลงหีบเย็น (Cold Box) โดยใช้เครื่องทำความเย็นที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าซึ่งเหมาะต่อการขนส่งในปริมาณมากหรือในระยะทางไกล แต่สำหรับการขนส่งวัคซีนในระยะทางใกล้ หรือในพื้นที่ที่รถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และมีความจำเป็นต้องใช้วัคซีนอย่างเร่งด่วน วัคซีนจะถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์แบบปิดขนาดเล็กที่ใช้บรรจุวัคซีน โดยบรรจุซองน้ำแข็ง (Ice Pack) ลงในกล่องเพื่อรักษาอุณหภูมิ ซึ่งมักพบปัญหาอุณหภูมิไม่คงที่ อาจทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่งได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ทำความเย็นโดยไนโตรเจนเหลวสำหรับขนส่งวัคซีนในบรรจุภัณฑ์แบบปิด ที่มีระบบควบคุมการปล่อยสารทำความเย็น และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อให้เหมาะสำหรับการขนส่งวัคซีนในภาวะเร่งด่วนหรือมีปริมาณน้องได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีระบบการควบคุมปริมาณการไหลของสารทำความเย็น

ใช้สารทำความเย็นประเภทไนโตรเจนเหลวร่วมกับระบบควบคุมการปล่อยสารทำความเย็นในสถานะแก๊ส จึงทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างคงที่

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์  และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu