สูตรสารน้ำทดแทนสำหรับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

รายละเอียดผลงาน

สูตรสารน้ำทดแทนสำหรับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง เป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรทชนิดที่ผลิตเองในรูปแบบสารน้ำทดแทน (customized trisodium citrate replacement fluid) นำไปใช้เป็นสารน้ำทดแทนในระหว่างการบำบัดทดแทนไตต่อเนื่องชนิดซีวีวีเอช วัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะอุดตันของตัวกรองและวงจรการบำบัดทดแทนไต ลดการสูญเสียโลหิตที่ค้างอยู่ในวงจร ในระหว่างการทำซีวีวีเอช เป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือด และสามารถเป็นสารละลายบัฟเฟอร์แก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดได้ สารน้ำทดแทนต้านทานการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรทที่ผสมเองตามการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ไตรโซเดียม ซิเตรท ผสมน้ำเกลือปราศจากเชื้อ และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในรูปแบบน้ำเกลือปราศจากเชื้อโดยใช้เป็นสารน้ำทดแทนก่อนเข้าตัวกรองทั้งหมด ในระหว่างการทำซีวีวีเอช

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรท (RCA) ชนิดที่ผลิตเองในรูปแบบสารน้ำทดแทนที่ดัดแปลงโดยผสมจากไตรโซเดียม ซิเตรท ร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักต่อปริมาตรร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ trisodium citrate ซึ่งหาได้ง่ายเนื่องจากเป็นสารที่มีใช้ประจำในคลังเลือด (Blood Bank)

สามารถผสมได้ง่ายข้างเตียงผู้ป่วยโดยพยาบาลผู้ชำนาญการ

สารน้ำทดแทนต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรทที่ผสมเอง (customized trisodium citrate replacement fluid) ยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับสารน้ำทดแทนต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดซิเตรทสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ (commercial citrate anticoagulation)

ผู้สร้างผลงาน

รศ.พญ.รณิษฐา รัตนะรัต และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu