กิจกรรม MU My Mind Pitching Day

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม Hackathon MU My Mind App Challenge : Pitching Day นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ MU My Mind Application ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space ม.มหิดล ศาลายา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Hackathon MU My Mind App Challenge : Pitching Day นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ MU My Mind Application ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Echo

สมาชิกทีม

นางสาวรัสรินทร์ เอี่ยมฤทธิไกร

นางสาวสุพิชฌาย์ จงเพิ่มวัฒนะผล

นางสาวชนินันท์ เพชรปานกัน

นางสาวนิศากร เงาศรี

นางสาวศศสรวง พัฒนกิจเจริญชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Flaming pot

สมาชิกทีม

นางสาวสุชาวภักดิ์ การเจริญดี

นางสาวพณิชา วงษ์วรรณทวี

นายปรเมษฐ์ แก้วประดับ

นายศาสตรา ประสงค์ธิชล

นายธนัท พิชิตพันธ์พงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม FEEL FEEL JOY JOY !

สมาชิกทีม

นายก้องภพ วุฒิอำพล

นายจิรทีปต์ ฤดีรุจนวงศ์

นางสาวชาลิสา แซ่โง้ว

นางสาวปชณิฐา แซ่เฮ้ง

นางสาวฉัตรวีรยา ศรีวิไลลักษณ์

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ลลิตา นฤปิยะกุล ประธานหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอรุณี แปลงนาม นักพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) มาเป็นมาเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวสรุปปิดกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050