การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม “การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) รุ่นที่ 4 – 6

โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง (Certificate) และขึ้นทะเบียนในระบบผู้เชี่ยวชาญ Talent Mobility ของ สป.อว. และได้รับสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนเพื่อการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม

ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคเอกชน

มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมหรือด้านการจัดเทคโนโลยี

ประสบการณ์ในการผ่านโครงการ Talent Mobility และ Pre-Talent Mobility (ถ้ามี)

การประเมินทักษะเบื้องต้น (ประเมินตนเอง)

สถานที่อบรม

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา


เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : Click!!! 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050