ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “TECHINNOVATION 2023”
ณ Marina Bay Sand ประเทศสิงคโปร์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึง Startup / Spin off ภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานในงาน “TECHINNOVATION 2023” ซึ่งจัดขึ้นโดย Intellectual Property Intermediary (IPI) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ Marina Bay Sand ประเทศสิงคโปร์

โดยมีผลงานทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีวการแพทย์ การแพทย์ทางไกล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่
สารแขวนลอยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและกระบวนการเตรียม ผลงานโดย ผศ.ดร.ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา จากคณะวิทยาศาสตร์
การพัฒนายาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาจากสารสกัดกระชายในการยับยั้งแบคทีเรีย Helicobacter pylori ผลงานโดย​ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ จากคณะวิทยาศาสตร์
องค์ประกอบทางเภสัชภัณฑ์จากเห็ดเผาะฝ้าย ผลงานโดย รศ. ดร. นพ. บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
องค์ประกอบของวัคซีนที่หยุดการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียมไวแวกซ์ ผลงานโดย ศ.(วิจัย) ดร. เจตสุมน ประจำศรี จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
น้ำยาทดสอบและชุดตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสแบบเรียลไทม์พีซีอาร์ ผลงานโดย ศ. ดร. นริศรา จันทราทิตย์ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หุ่นจำลองเจาะ สำหรับฝึกเจาะหลอดเลือดและใส่สายสวน ผลงานโดย รศ. พญ. ปิยนุช พูตระกูล จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของบริษัท Startup / Spin off ภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ บริษัท เจนโฟสิส จำกัด บริษัท เบรนเอ็กซ์โซลูชั่น จำกัด FOODIYPHAGE และ Shrimpney

ซึ่งการนำผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ พบปะเครือข่ายผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเทคโนโลยี รวมไปถึงผลักดันให้ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050