iNT ร่วมกับ AIS และพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย
จัดกิจกรรม “ARI METATHON : Turn ARI to be METAVERSE”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ร่วมกับ AIS และพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย จัดกิจกรรม “ARI METATHON : Turn ARI to be METAVERSE”

เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ร่วมกับ AIS และพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย จัดกิจกรรม “ARI METATHON : Turn ARI to be METAVERSE” การประกวดออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี Metaverse ณ โรงแรม The Quarter ARI by UHG ( ARI HILL ) โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับเกรียติเป็น Key Note Speaker ในหัวข้อโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050