ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ

รายละเอียดผลงาน

ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุการตรวจหาปริมาณเชื้อโรคเหล่านี้ เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ชุดตรวจมีขนาดเล็กใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ตรวจในพื้นที่ทุรกันดารเข้าถึงได้ยากเพื่อใช้คัดกรองสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันและรักษาโรคฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีขนาดเล็กสามารถใช้ได้ในพื้นที่ทุรกันดาร

ชุดตรวจใช้งานง่าย

ผู้สร้างผลงาน

ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
และ รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu