ชุดทดสอบโรคเมิดออยโดสิส
อย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี

Melioidosis Infection Detection

รายละเอียดผลงาน

โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมชื่อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อ 20% จากชุมชน ทั้งหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40% เนื่องจากผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสมักเสียชีวติภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสในปัจจุบันใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ B.pseudomallei ซึ่งใช้เวลานานได้ผลช้า การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วจะมีประโยชน์ช่วยลดเวลาให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น และอาจช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 15 นาที

ชุดทดสอบเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 1 ปี

ใช้ได้กับตัวอย่างหลายชนิด ซีรั่ม (Serum) พลาสมา (Plasma) และเลือด (Whole Blood)

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์
และ ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu