ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี COVID-19 IgM/IgG rapid test

รายละเอียดผลงาน

ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ในเลือดผู้ป่วยที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 อย่างรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี รู้ผลภายใน 15 นาทีชุดตรวจได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลและพบว่ามีความไวและความจำเพาะสูงเป็นไปตามาตรฐาน อย.

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สะดวกในการใช้งาน

รวดเร็ว รู้ผลภายใน 15 นาที

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu