อุปกรณ์ช่วยวัดตำแหน่งสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

รายละเอียดผลงาน

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty) เป็นวิธีการรักษาโรคข้อสะโพกอักเสบวิธีหนึ่ง ที่ช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อสะโพก ปัจจัยของที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัดวิธีนี้คือการวางตำแหน่งอุปกรณ์ข้อเทียมที่ถูกต้องอุปกรณ์วัดตำแหน่งเบ้าข้อสะโพกเทียมจะมีประโยชน์ในการลดความคลาดเคลื่อนของการวางตำแหน่งของเบ้าสะโพกเทียมลดระยะเวลาผ่าตัดการเสียเลือด และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถวัดตำแหน่งการวางอุปกรณ์ข้อเทียมได้อย่างแม่นยำ

ใช้เวลาวัดน้อยลดเวลาในการผ่าตัดสามารถวัดในระหว่างการผ่าตัด

ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

ผู้สร้างผลงาน

อุดมพร มานพพิบูล และ ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu