เครื่องมือผ่าตัดโพรงอุโมงค์ข้อมือ

Instrument for Carpal Tunnel Release

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดโพรงอุโมงค์ข้อมือนี้สามารถนำไปใช้ในการผ่าตัดภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่อุโมงค์ข้อมือ (Median carpal tunnel syndrome) ได้อย่างสะดวกปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือเลือดบริเวณข้างเคียง เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก

เกิดอาการอักเสบของแผลจากการผ่าตัดน้อย

สามารถผ่าตัดคลายการบีบรัดเส้นประสาทมีเดียนที่อุโมงค์ข้อมือได้สะดวก

ผู้สร้างผลงาน

รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu