เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า
I-Stim Electrical Facial Muscles Stimulator

รายละเอียดผลงาน

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยรูปแบบเฉพาะของกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าโดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า (electrical stimulation)

ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้น ขึ้นอยู่กับบริเวณที่กระตุ้นและความรุนแรงของอาการ ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น ควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด กับการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อใบหน้า (muscle exercises) ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นเครื่องกระตุ้นแบบควบคุมกระแส
(Current Controlled)

มีรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าที่เหมาะสม (Monophasic)

โพรบกระตุ้นใช้วัสดุผ้านำไฟฟ้าซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
และทีมนักวิจัย Brain Computer Interface Lab

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu