อุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก MU-Sucker

รายละเอียดผลงาน

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็กได้พัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ต่อกับเครื่องดูด (suction machine) ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก สามารถดูดเสมหะได้สำดวกและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการรักษา จึงช่วยลดการระคายเคืองหรือการบาดเจ็บแก่ผู้ป่วย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้งานง่ายสะดวก

ป้องกันการบาดเจ็บจากการดิ้นในผู้ป่วยเด็ก

ทำความสะอาดง่าย

ลดต้นทุน เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu