อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม M Dent SHIELD

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์นิรภัยที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายที่เกิดจากปลายเข็มทั้งสองด้าน ตั้งแต่ขึ้นตอนการเตรียมยาชาทางทันตกรรม จนถึงขั้นตอนการปลดกำจัดเข็มฉีดยา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ลดความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจากเลือดและสารคัดหลังจากการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน

ผู้สร้างผลงาน

นิลุบล ไทยรัตน์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu