อุปกรณ์ถนอมไต ขณะรอการปลูกถ่าย
เพื่อบริการขนส่งไตสำหรับการปลูกถ่าย

(Kidney perfusion machine for kidney transplantation logistic service)

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่ายที่พัฒนาขึ้นเป็นการพัฒนาเครื่องหล่อเลี้ยงและเก็บรักษาไตภายนอกร่างกาย ซึ่งสามารถควบคุมความดันของของเหลวและอุณหภูมิได้ และสามารถให้สารอาหารหล่อเลี้ยงอวัยวะ (machine perfusion) ทำให้มีความเสียหายต่ออวัยวะน้อยกว่าและเก็บรักษาอวัยวะได้ยาวนานขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถควบคุมดันของของเหลวและอุณหภูมิได้

สามารถให้สารอาหารหล่อเลี้ยงอวัยวะ (machine perfusion) ทำให้มีความเสียหายต่ออวัยวะน้อยกว่า

เก็บรักษาอวัยวะได้ยาวนานขึ้น

ผู้สร้างผลงาน

นพ.ดร.กรกช เกษประเสริฐ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu