เครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหาร

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

        เครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ (%NaCl) ในหน่วย กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (g/100ml) สามารถใช้ได้กับ บุคคลทั่วไป บุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในห้องปฏิบัติการ หรือจุดบริการทางการแพทย์ การทํางานของเครื่องวัดความเค็มนี้ ใช้พื้นฐานการนําไฟฟ้า (Conductivity) โดยปริมาณ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวอย่างอาหารจะแปรผัน ตรงกับปริมาณโซเดียมคอไรด์ ส่งผลให้ระบบคํานวนหาปริมาณเปอร์เซ็นต์โซเดียมคอไรด์ได้อย่างรวดเร็ว

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

พัฒนาให้เหมาะสมกับอาหารไทยใช้งานง่ายผู้ใช้สามารถเข้าใจผลการวัดด้วยสัญลักษณ์รูปหน้าคน และตัวเลข

ผู้ใช้สามารถทำการสอบเทียบค่าได้ด้วยตนเอง (Self Calibration)

มีขนาดเล็ก พกพาได้ใช้งานสะดวก

วัดการวัดค่าความเค็ม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการวัดค่าการนำไฟฟ้าและวงจรขยายสัญญาณ

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
และทีมนักวิจัย Brain Computer Interface Lab

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu