อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์ และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     “อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์และระบบสำหรับติดตามผลปัสสาวะ” เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถถูกติดตั้งในอ่างของโถสุขภัณฑ์ได้ง่าย ซึ่งสามารถรองรับน้ำปัสสาวะ และวิเคราะห์ค่าต่างๆ จากน้ำปัสสาวะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกค่าผลลัพธ์และเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นประวัติได้ ช่วยลดขั้นตอนการอ่าน จดค่า และการล้างทำความสะอาดกระบอกตวง ซึ่งรวดเร็วและสะดวก

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

วิเคราะห์ค่าต่างๆ จากน้ำปัสสาวะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถบอกค่าผลลัพธ์และเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นประวัติได้

ช่วยลดขั้นตอนการอ่าน จดค่า และการล้างทำความสะอาดกระบอกตวง

รวดเร็วและสะดวก

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu