ระบบแขนกลไกการเปลี่ยนแปลงตลับเก็บตัวอย่างอากาศ
เพื่อวัดปริมาณรังสีในอากาศ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

    การวัดระดับไอโอดีนรังสีในอากาศ (workplace air measurement) สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศโดยดูดอากาศผ่านตลับวัดตัวอย่างอากาศ (cartridge) โดยตลับวัดที่นิยมใช้ในการเก็บตัวอย่างไอระเหยไอโอดีน ได้แก่ ตลับชนิดบรรจุถ่านกัมมันต์ (charcoal cartridge) หลังจากเก็บตัวอย่างอากาศแล้ว จึงนำตลับวัดตัวอย่างอากาศไปวัดในเครื่องวัดรังสี ซึ่งจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี หรือผู้ปฏิบัติงานในการเปลี่ยนและนำตลับวัดตัวอย่างอากาศใหม่ไปไว้ในเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนจากกระบวนการเปลี่ยนตลับเก็บตัวอย่างอากาศ และมีโอกาสได้รับรังสีเพิ่มได้ ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาระบบแขนกลไกการเปลี่ยนตลับเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวัดปริมาณรังสีในอากาศ ที่จะช่วยในการเปลี่ยนตำแหน่งของตลับเก็บตัวอย่างอากาศโดยการทำงานควบคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะทำให้ได้กระบวนการที่รวดเร็วและปลอดภัยกว่าการเปลี่ยนตลับตัวอย่างอากาศด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสีหรือผู้ปฏิบัติงาน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถเก็บตัวอย่างอากาศ วัดปริมาณรังสีพื้นหลังในตลับวัดตัวอย่างอากาศ วัดปริมาณรังสีในตลับวัดตัวอย่างอากาศ เปลี่ยนตลับเก็บตัวอย่างอากาศได้อัตโนมัติ

ลดโอกาสการเกิดการเปรอะเปื้อนจากตลับอากาศที่เก็บตัวอย่างแล้ว และมีความปลอดภัย

สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าตามขั้นตอนที่ผู้ใช้งานกำหนดและสามารถเปลี่ยนตลับเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวัดอากาศแบบต่อเนื่องได้

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.กฤศณัฎฐ์ เชื่อมสามัคคี และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu