อนุภาคนาโนสำหรับนำส่งยาปฏิชีวนะเป้าหมายในคลองรากฟัน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

      การรักษาภาวะติดเชื้อในคลองรากฟันจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโดยทั่วไปยาที่ใช้จะมีการออกฤทธิ์ในระยะสั้น และความเข้มข้นไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ งานประดิษฐ์นี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันที่เหมาะสมสาหรับการห่อหุ้มยาปฏิชีวนะ ให้อยู่ในรูปอนุภาคที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถนำส่งยาปฏิชีวนะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถนำส่งยาในปริมาณความเข้มข้นสูง แต่อันตรายต่อเนื้อเยื่อและเซลล์ในร่างกายต่า และสามารถปลดปล่อยยาออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถใช้ในการรักษาคลองรากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความปลอดภัยต่อเซลล์

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu