อุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพแบบพกพา

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     อุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพแบบพกพาใช้กับปฏิกิริยาไม่ตรึงบนพื้นผิวตามการประดิษฐ์นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับปฏิกิริยาที่ให้ผลเป็นสีที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และสามารถวิเคราะห์ค่าความเข้มสีเพื่อหาค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเป็นไบโอเซนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม อย่างเช่น ปั๊มน้ำ เพื่อให้ไบโอเซนเซอร์นี้เหมาะกับการวินิจฉัย ณ จุดที่จะทำการดูแลรักษาผู้ป่วย (point-of-care testing)

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

รูปแบบไบโอเซนเซอร์นี้สามารถออกแบบให้มีปฏิกิริยาเดียว หรือหลายปฏิกิริยาได้ (multiplex) ได้

สามารถวิเคราะห์ค่าความเข้มสีเพื่อหาค่าที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเป็นไบโอเซนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม อย่างเช่น ปั๊มน้ำ

ไบโอเซนเซอร์นี้เหมาะกับการวินิจฉัย ณ จุดที่จะทำการดูแลรักษาผู้ป่วย (point-of-care testing)

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu