เครื่องมือกำหนดมุมเจาะรูกระดูกข้อเข่า

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            การบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า มักพบได้เฉพาะนักกีฬาที่มีการปะทะ เช่น นักฟุตบอล นักบาสเกตบอล เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก การรักษาสามารถทำได้โดยการผ่าตัดเสริมสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า  ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดเสริมสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าสามารถกำหนดมุมเจาะรูได้เฉพาะในแนวดิ่งเท่านั้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้ทำการคิดค้นเครื่องมือที่สามารถกำหนดมุมเจาะรูกระดูกที่สามารถวัดมุมได้ในแนวดิ่งและแนวระนาบ ซึ่งจะสามารถกำหนดจุดการผ่าตัดเสริมสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าได้อย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาดในการผ่าตัด เพิ่มผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้ในการรักษาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

มีแกนในการกำหนดจุดผ่าตัด 2 แกน และระดับน้ำช่วยในการวัดจุดผ่าตัดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย

ผู้สร้างผลงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu