กรรมวิธีการสกัดซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่ายผมนาง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

         วิธีการเตรียมและสกัดหยาบและสกัดบริสุทธิ์สารซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่ายผมนาง รวมถึงการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด การบ่งบอกสารออกฤทธิ์สำคัญ น้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้าง ความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด และการนำสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ ด้วยการสกัดด้วยน้ำอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดบริสุทธิ์ซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่ายผมนางที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและการต้านเชื้อก่อโรคในกุ้ง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นกรรมวิธีการสกัดสารซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่ายผมนาง

เป็นการสกัดโดยใช้คลีนหรือกรีนเทคโนโลยี
ลดการใช้ตัวทำละลาย และสกัดในอุณหภูมิต่ำ

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu