การสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “การสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

คุณสมบัติ

เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญยาตรี หรืออนุปริญญา

สมัครในรูปแบบทีม ที่มีนิสิต/นักศึกษา ตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อทีม ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น


ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

โทร : 092-246-0170