ชุดตรวจแลมพ์เพื่อการตรวจโรคเชื้อรากินเส้นเลือด (Pythiosis)

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่ม (Pythium insidiosum) อันเป็นสาเหตุของโรคพิธิโอซิส (pythiosis) หรือโรคเชื้อรากินเส้นเลือด ด้วยเทคนิคแลมพ์ สามารถตรวจเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่ม (Pythium insidiosum) ได้ทุกสายพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ เรียบง่าย และรวดเร็วในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะเริ่มแรกของโรค มีประสิทธิภาพสูง อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า สามารถนำไปใช้ได้ในห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรจำกัดได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถตรวจหาเชื้อพิเธียม อินซิดิโอซั่ม (Pythium insidiosum) ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถนำไปใช้ได้ในห้องปฏิบัติการที่มีทรัพยากรจำกัด

ผู้สร้างผลงาน

รศ.นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu