กรรมวิธีดัดแปลงโมโนไซต์ให้เป็นเซลล์เด็นไดรติคเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยอิโลมา

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     กระบวนการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเซลล์บำบัดเป็นวิธีได้รับความสนใจในวงวิชาการ ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการนำเอาเซลล์ของผู้ป่วยเองมาทำการดัดแปลงแล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเองเพื่อหวังผลการรักษาแบบเฉพาะต่อเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนี้เป็นผลงานการค้นคว้าวิธีการดัดแปลงเซลล์โมโนไซต์ให้เป็นเซลล์เด็นไดรติคเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยอิโลมา โดยมีจุดเด่นคือการพัฒนาให้เซลล์สามารถสร้างโปรตีนของสารไซโตไคน์ เซลล์ที่ถูกดัดแปลงนี้จึงสามารถย่อยและนำเสนอแอนติเจนเป้าหมายได้ด้วยตนเอง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เซลล์ที่ดัดแปลงสามารถยับยั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยอิโลมา

ลดการใช้สารไซโตไคน์ซึ่งมีราคาแพง

ไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่นของร่างกาย

ผู้สร้างผลงาน

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu