กรรมวิธีการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อบุปากเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยภาวะเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อผิวกระจกตาบกพร่อง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ภาวะเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อผิวกระจกตาบกพร่อง (limbal stem cell deficiency; LSCD) คือ ภาวะที่มีการสูญเสียหรือทำลายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ของผิวกระจกตา สามารถรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด งานวิจัยนี้ได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อบุปากในสภาวะที่ปราศจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเซลล์พี่เลี้ยงที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เซลล์ที่มีปริมาณเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อผิวกระจกตาในปริมาณที่สูงมากกว่าร้อยละ 80 สามารถปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยภาวะเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อผิวกระจกตาบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้รักษาภาวะเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อผิวกระจกตาบกพร่องโดยใช้เซลล์ของตัวผู้ป่วยเอง

เป็นกรรมวิธีการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดจากเยื่อบุปากในสภาวะที่ปราศจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเซลล์พี่เลี้ยง

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu