โมโนไซต์ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นเซลล์เด็นไดรติค

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     การพัฒนาการรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์เด็นไดรติค (dendritic cells, DCs) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจนของเซลล์มะเร็งเป้าหมายต่อเซลล์อื่นๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ลิมโฟไซต์ ชนิดลิมโฟไซต์ซีดีแปด (CD8+ lymphocyte) เพื่อให้ลิมโฟไซต์จดจำแอนติเจนของเซลล์มะเร็งเป้าหมาย และสามารถทำลายเซลล์มะเร็งเป้าหมายนั้นได้อย่างจำเพาะ ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาเซลล์เด็นไดรติคที่มีเสถียรภาพในการแสดงออกของแอนติเจนที่ต้องการ โดยอาศัยเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ได้โมโนไซต์ที่ถูกดัดแปลง ให้มีความสามารถในการพัฒนาเป็นเซลล์เด็นไดรติคที่มีความจำเพาะและมีความสามารถในการนำเสนอของแอนติเจนได้โดยไม่ต้องอาศัยการถ่ายแอนติเจนแบบเดิม

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของที-เซลล์ ในการทำลายมะเร็งเต้านมอย่างจำเพาะ

มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและมีต้นทุนต่ำ

สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยจากความเจ็บปวดและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ 

ผู้สร้างผลงาน

ดร.พิริยา เหลืองวัฒนนันท์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu