ตัวรับแอนติเจนลูกผสมของที-เซลล์ที่จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19 ที-เซลล์ดัดแปลงที่มีการแสดงออกของตัวรับแอนติเจนลูกผสมของที-เซลล์ที่จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ชนิดบี-เซลล์ เป็นโรคมะเร็งในกลุ่มโรคมะเร็งของระบบเลือด (Hematologic Malignancies) มีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล์ในในไขกระดูก หรือต่อมน้ำเหลือง ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cellular Immunotherapy) โดยการใช้เซลล์ที-ลิมโฟไซต์ที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสม หรือ Chimeric antigen receptor (CAR) T cells ซึ่งองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีน CD19 (CD19-CAR T cells) รุ่นที่ 2 เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล์ และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของบี-เซลล์ชนิดที่เกิดซ้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว ซึ่งตัวรับแอนติเจนลูกผสมดังกล่าวพัฒนามาจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นในหนู (murine) อาจทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยการสร้างแอนติบอดีที่ยับยั้งส่วนโปรตีนแปลกปลอมที่เป็นของหนู (human anti-mouse antibody; HAMA) ซึ่งมีผลต่อต้านการทำงานและการอยู่รอดของที-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสมชนิดนี้ ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีแอนติบอดีสายเดี่ยวมาจากมนุษย์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อเป็น ที-เซลล์ดัดแปลงที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีส่วนของแอนติบอดีสายเดี่ยวเป็นของมนุษย์ที่มีความจำเพาะกับ CD19 ซึ่งจะช่วยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายและการต่อต้านการรักษา ส่งผลให้สามารถนำไปใช้ในการบำบัดโรคมะเร็งชนิดบี-เซลล์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ตัวรับแอนติเจนลูกผสมที่มีแอนติบอดีสายเดี่ยวมาจากมนุษย์ที่มีความจำเพาะกับ CD19 จะช่วยลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายและการต่อต้านการรักษา

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งชนิดบี-เซลล์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวยุภานันท์ วุฒิอิ่น และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu