การสร้างเซลล์เดนดริติกในระบบภูมิคุ้มกัน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     เซลล์เดนดริติก (dendritic cells, DCs) เป็นเซลล์ที่สามารถกระตุ้นบีเซลล์และทีเซลล์จึงเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการรักษาโรคด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไม่ตอบสนองต่อกลไกของระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเซลล์เดนดริติกเป็นเซลล์ที่มีความเข้มข้นในกระแสโลหิต (peripheral blood) ตํ่ามาก คิดเป็นร้อยละ 0.1-1 ของเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียว (mononuclear cells, MNCs) ในกระแสโลหิตทั้งหมด การแยกเก็บเซลล์เดนดริติกจากกระแสโลหิตมาใช้จึงได้ปริมาณเซลล์ไม่เพียงพอ จึงต้องทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาวิธีการสร้างเซลล์เดนดริติกในระบบภูมิคุ้มกันด้วยการกระตุ้นกระบวนการโอกลุคแนกซิลเลชั่น (O-GlcNAcylation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์เดนดริติกในจานเพาะเลี้ยง นำไปใช้ทดแทนการเก็บเซลล์เดนดริติกจากกระแสโลหิตซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

นำไปใช้ทดแทนการเก็บเซลล์เดนดริติกจากกระแสโลหิตซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอ

การเพาะเลี้ยงหรือสร้างเซลล์เดนดริติกในห้องปฏิบัติการ สามารถเพิ่มขั้นตอนการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น ด้วยแอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือไวรัส หรือ adjuvants อื่นๆ อาทิ Toll-like receptor ligands ทำให้เซลล์ เดนดริติกมีการตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งหรือไวรัสได้ดีขึ้นและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ผู้สร้างผลงาน

ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu