การรักษามะเร็งด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์

แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

ผลงาน ทีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่า เป็นการศึกษาวิจัยการดัดแปลงภูมิคุ้มกันที-เซลล์ของผู้ป่วยให้มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่ที่จำเพาะต่อโปรตีนโฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่าบนผิวเซลล์มะเร็งได้อย่างเฉพาะเจาะจง จึงสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

การประดิษฐ์นี้มีศักยภาพและมีประโยชน์อย่างมาก ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด

ราคาในการรักษาถูกกว่าการรักษาที่ประเทศ อเมริกาด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน 3-5 เท่า

ผู้สร้างผลงาน

ดร.พิริยา เหลืองวัฒนนันท์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu