พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสร้างชุมชนสตาร์ทอัพ การผลักดันนวัตกรรม การวิจัยด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ DTGO Campus

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษากับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสร้างชุมชนสตาร์ทอัพ การผลักดันนวัตกรรม การวิจัยด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ศูนย์ปฏิบัติการการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ (BCI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและองค์กรสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.เจษฎา อานิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ DTGO Campus

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมพัฒนา สนับสนุน และสร้างความเข้มข้นในการสร้างชุมชนสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและพาณิชย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050