iNT ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ บริษัท แคดเฟ็ม จำกัด (CADFEM) จัดกิจกรรม Workshop และแข่งขัน “Ansys Discovery Student Training & Competition 2023”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ บริษัท แคดเฟ็ม จำกัด (CADFEM) จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Ansys Discovery Student Training & Competition 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์การออกแบบ 3D และ Simulation โดยได้จัดให้มีการ Workshop ก่อนการแข่งขัน 2 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 23 , 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Computer Laboratory คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050