Research Commercialization Business Model Generation and Impact Pathway

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดกิจกรรม Research Commercialization Business Model Generation and Impact Pathway เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) การพัฒนาโมเดลธุรกิจจากงานวิจัย รวมไปถึงการทำ Impact Pathway ในการขอทุนวิจัย กิจกรรม ณ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Commercialization Business Model Generation and Impact Pathway เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) การพัฒนาโมเดลธุรกิจจากงานวิจัย รวมไปถึงการทำ Impact Pathway ในการขอทุนวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ซุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการแพลตฟอร์ม Food Innopolis Accelerator สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050