ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model : ภาคเกษตรและอาหาร”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model : ภาคเกษตรและอาหาร” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “นโยบายภาพรวมของ BCG MODEL ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หัวข้อ “มหิดลกับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อความยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจ เพื่อพิชิตความสำเร็จ”

และในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจอาหารด้วย Functional Ingredient เพื่อมุ่งสู่อาหารฟังก์ชัน”  โดย ดร. สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอาหารฟังก์ชัน เพื่อขึ้นทะเบียนและกล่าวอ้างทางสุขภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหัวข้อ “จาก BCG Model สู่กลยุทธ์ทางการตลาดในอาหารฟังก์ชัน โดย ดร. สุภัทร์ชัย  รุจาคม อาจารย์ประจำสาขาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ  นิ่มสาย หัวหน้าสาขาการจัดการกลยุทธ์และสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ

ซึ่งการจัดงานสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้ และนำทฤษฎี BCG MODELไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและของโลก อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050